top of page

VUOKRAEHDOT

1. Vuokrakohteen kunto
Vuokralainen on todennut vuokrauskohteen laitteineen olevan siinä kunnossa, kuin paikalliset olosuhteet ja kiinteistön ikä huomioiden voi kohtuudella vaatia ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se nyt on.

 

2. Vuokrakohteen kunnossapito ja korjausvastuu 
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan vuokrauskohdetta huolellisesti. Vuokrasuhteen päättyessä vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan tyhjentämään ja siivoamaan vuokratilan. Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen palauttamaan kohteen avaimet yms. Ellei näin tapahdu, vuokranantaja voi uusia tai sarjoittaa lukitusjärjestelmän vuokralaisen kustannuksella. Pienvarastoissa vuokralainen hankkii itse lukkonsa.

 

3. Vuokralaisen kustannusvastuu
Vuokralainen vastaa tilojensa siivouksesta. Vuokralainen vastaa kaikenlaisista tuottamistaan jätteistä ja niiden asianmukaisesta käsittelystä sekä vie ne itse kiinteistöyhtiön osoittamiin jäteastioihin. Ongelmajätteistä ja niiden asianmukaisesta käsittelystä vastaa vuokralainen omalla kustannuksellaan.

 

4. Määräysten noudattaminen
Vuokralaisen ja vuokrauskohdetta käyttävien tulee noudattaa kiinteistöyhtiön vuokraehdot ja muita vuokrakohteen käyttöön sisältyviä määräyksiä samoin kuin ohjeita siisteyden ja järjestyksen säilyttämiksi. Vuokralainen ei saa ilman lupaa kiinnittää kilpiä ja tai kylttejä kiinteistön seiniin tai alueelle.

 

5. Muutos ja parannustyöt
Vuokralainen ei saa ilman lupaa tehdä muutostöitä. Vuokrasuhteen päättyessä jäävät, vuokranantajan niin halutessa, muutostyöt ilman eri korvausta vuokrakohteeseen. Vuokranantajan niin halutessa vuokralainen on velvollinen purkamaan tekemänsä muutostyöt ja saattamaan vuokratilan alkuperäiseen asuunsa. Vuokralaisella ei ole mitään oikeutta saada korvausta tekemistään muutos- tai parannustöistä.

 

6. Vuokralaisen oikeus korvaukseen vian johdosta
Vuokralaisella on oikeus saada vapautusta vuokran maksusta tai saada kohtuullinen vuokran alennus siltä ajalta, jona vuokrakohdetta tai sen osaa ei ole voitu käyttää tai kohde ei ole käyttökelpoisessa kunnossa, mikä vuokrakohteen vika johtuu yksinomaan vuokranantajan syyksi luettavasta laiminlyönnistä.

 

7. Vakuuttaminen
Vuokralaisen tulee ottaa omalla kustannuksellaan tarpeelliseksi katsomansa vakuutukset irtaimistonsa ja toimintansa vahinkojen varalle sekä toimintansa keskeytyksen vuoksi. Vuokranantajan kiinteistövakuutus ei korvaa näitä asioita. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä ja käytössä on noudatettava paloturvallisuusmääräyksiä.

 

8. Vuokraoikeuden siirto ja alivuokraus
Vuokralainen ei saa siirtää vuokraoikeutta toiselle tai luovuttaa vuokrakohdetta tai sen osan hallintaa toiselle eikä ottaa alivuokralaista ilman lupaa vuokranantajalta.

 

9. Vakuus ja vakuuden rahaksi muuttaminen
Vuokralainen on velvollinen ylläpitämään koko sopimuskauden ajan sopimuksessa sovitun määräistä ja laatuista vakuutta. Jos vuokralainen jättää maksamatta erääntyneen vuokran, viivästyskoron tai jättää täyttämättä jonkin muun sopimuksessa mainitun velvoitteen, vuokranantajalla on oikeus realisoida vakuus vakuudenantajaa kuulematta.

 

10. Ympäristövastuut
Vuokralainen vakuutta, että vuokralaisen toiminta on vuokrauskohteessa Suomen voimassaolevien ympäristölakien mukaista, ja että vuokralaisella on toimintaansa varten tarvittavat viranomaisluvat. Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan vuokranantajalle mahdollisista vahingoista välittömästi. Mikäli vuokralaisen toiminnasta aiheutuu vahinkoa vuokranantajalle tai vuokranantaja joutuu korvausvelvolliseksi, vuokralaisen antama vakuus on käytettävissä sen aiheuttamien ympäristövelvoitteiden hoitoon.

 

11. Yhteiset tila 
Ovien ja porttien ollessa lukittuina on varmistuttava, että ne lukkiutuvat uudestaan niissä kuljettaessa. Yhteisissä tiloissa on oleskeltava muita häiritsemättä ja niissä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava vuokranantajalle.

 

Muut ehdot
- Vuokralainen ei saa käyttää muita kuin vuokraamiaan tiloja tavaroiden ja tarvikkeiden varastointiin ja säilytykseen.
- Alkoholin käyttö on kielletty vuokrakohteissa.
- Mikäli vuokralainen ei noudata yleisiä vuokraehtoja vuokrasopimus voidaan purkaa toisen kirjallisen varoituskerran jälkeen.

Vuokrauspyyntö/tiedustelu

KAUSISÄILYTYSHINNAT MIN5KK

Lyhyempiin säilytysaikoihin lisäämme noutomauksun 40 €

VUOKRA-AIKA
VALITSE LASKUTUKAUSI

Tutustuthan ylläoleviin vuokrausehtoihimme

Pyyntösi on vastaanotettu, palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Vuokrauspyyntö
bottom of page